Bestyrelse/vedtægter

Sekretær:

Arnt Jerup Wiis

Nymøllevej 153, Farstrup

9240  Nibe

Tlf. 22871950

E-mail: secretaer@vesthimbiavl.dk


Bigårdsansvarlig:

Henning Henriksen

Sønderport 55

9670 Løgstør

Tlf. 2363 3872

E-mail:  bigaard@vesthimbiavl.dkBestyrelsesmedlem:

Bruno Jensen

Nørregårdsvej 1, Kølby

9240 Nibe

Tlf. 5135 9977

E-Mail: sk-bj@hotmail.com
Vedtægter for Vesthimmerlands Biavlerforening:

§1 Foreningens Navn og Adresse

Foreningens navn er Vesthimmerlands Biavlerforening og foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands bopæl.


§2 Formål

Foreningens formål er at virke for biavlens fremme ved afholdelse af møder, studiekredse og vejledning i praktisk biavl.


§3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver som har interesse for foreningens formål. Man kan optages som fuldt medlem hvor man samtidigt er medlem af Danmarks Biavlerforening, disse medlemmer får gratis tilsendt ”Tidsskrift for Biavl”.

Man kan også optages som medlem af lokalforeningen alene og for så ikke tilsendt ”Tidsskrift for Biavl” og har heller ikke rettigheder via Danmarks Biavlerforening i forbindelse med etiketter, forsikring m.m.


§4 Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves ved udsendelse af girokort.

Såfremt et medlem ikke betaler kontingent til det tidspunkt, som fremgår af girokortet, slettes vedkommende som medlem.


§5 Ansvarsforhold

I forhold til tredje mand hæfter foreningen alene med sin formue. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.


§6 Ydelser

Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Dog kan der udbetales vederlag for pasning af bigård, telefontilskud til formand og kasserer samt godtgørelse for dokumenterede udgifter afholdt for foreningen.


§7 Myndighed

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed§8 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned.

Indkaldelse sker ved annoncering i ”Tidsskrift for Biavl” eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen


Dagsordenen  er følgende:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning

3.Regnskab

4.Behandling af evt. indkomne forslag.

5.Valg af formand

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og to supleanter.

7.Valg af revisor. (se § 10)

8.Eventuelt


Ad punkt 5

Samme procedure som nævnt i ad 6, dog vælges der ingen supleanter

Ad punkt 6.

Der afgives skriftlige forslag indeholdende 1 navn mere end der skal vælges.

Afstemningen er ligeledes skriftlig. Man er valgt i den rækkefølge, som man har opnået flest stemmer.

Ad punkt 7.

Valget kan ske ved håndsoprækning.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Der indkaldes med mindst 8 dages varsel, og den afholdes senest 4 uger fra ønskets fremsættelse.

Dagsorden skal udsendes.


§9 Bestyrelse

Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Den øvrige bestyrelse består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De afgår efter tur med 2 hvert år.


§10 Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen. De afgår efter tur med 1 hvert år.


§11 Vedtægtsændring.

Ændring af foreningens vedtægter eller opløning af foreningen kan kun foretages på foreningens ordinære generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Dog skal opløsning af foreningen vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. formue Danmarks Biavlerforening.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 1984.


Ændret og vedtaget  på generalforsamlingen den 28.10.2004 og 6.11. 2008


Bestyrelsens underskrifterBestyrelsen for Vesthimmerlands Biavlerforening 2019/20

Formand:

John Th. Jakobsen

Engelstrupvej 20

Vindblæs

9670 Løgstør

Tel: 29901500

Email: formand@vesthimbiavl.dk


Kasserer:

Alice Larche

Aarsvej 164,Gatten

9670 Løgstør

Tlf. 2758 0966

E-mail: kasserer@vesthimbiavl.dk

Vesthimmerlands Biavlerforening

Hovedgaden 39, Vester Hornum, 9640  Farsø

MORBI SEM